Mensfort Info

Mensfort Info is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven.


Redactie: mensfort.info@mensfort.eu  Kopij voor de uitgave van November / December 2022 aanleveren uiterlijk op:

25 September 2022

Per email: mensfort.info@mensfort.eu


Niet commerciële berichten bestemd voor de inwoners van Mensfort worden gratis geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor mededelingen in te korten of te weigeren indien deze als kwetsend kunnen worden ervaren.


Advertenties zijn mogelijk

Tarief en voorwaarden in overleg met de redactie.