Mensfort Info

Mensfort Info is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven.


Redactie: Harry van de Vondervoort

Redatieadres: v. Norenburchstraat 41


Kopij voor de uitgave van juni 2021 aanleveren uiterlijk op:

15 mei 2021

Per email: mensfort.info@mensfort.eu of schriftelijk op het redactieadres.


Niet commerciële berichten bestemd voor de inwoners van Mensfort worden gratis geplaatst.

De reactie behoudt zich het recht voor mededelingen in te korten of te weigeren indien deze als kwetsend kunnen worden ervaren.


Advertenties zijn mogelijk

Tarief en voorwaarden in overleg met de readactie.