Mensfort Info

Mensfort Info is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven.


Redactie: Harry van de Vondervoort

Redatieadres: v. Norenburchstraat 41


Kopij voor de uitgave van april 2021 aanleveren uiterlijk op:

15 maart 2021

Per email: mensfort.info@mensfort.eu of schriftelijk op het redactieadres.


Niet commerciële berichten bestemd voor de inwoners van Mensfort worden gratis geplaatst.

De reactie behoudt zich het recht voor mededelingen in te korten of te weigeren indien deze als kwetsend kunnen worden ervaren.


Advertenties zijn mogelijk

Tarief en voorwaarden in overleg met de readactie.


Leefbaarheid Mensfort


Met deze website willen we iedereen, de bewoners uit de wijk Mensfort in Eindhoven in het bijzonder,  informeren over zaken die voor inwoners van de wijk belangrijk zijn. De Stichting Leefbaarheid Mensfort organiseert activiteiten en informeert u om de leefbaarheid, de veiligheid en het woongenot  in de Eindhovense wijk Mensfort goed te houden en waar nodig te verbeteren.

CONTACT STICHTING LEEFBAARHEID MENSFORT


E.  informatie@mensfort.eu

W. www.leefbaarheidmensfort.nl

www.mensfort.eu